Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aspectes generals i procediments

RESUM DELS ASPECTES GENERALS DE L'AJUT I PROCEDIMENT

Els ajuts consisteixen en subvencions directes que poden anar del 20€ i fins a un 40% del cost total subvencionable, amb un màxim de 200.000 € per beneficiari en un període de 3 anys.

Les inversions elegibles han de ser com a mínim de 12.000,00 € sense IVA, i fer-se en el territori Leader.

No seran subvencionables les despeses de compra de terrenys, immobles, vehicles, equips de segona mà, mà d’obra pròpia, despeses corrents, despeses d’estudis de viabilitat, lloguers, patents, llicències ni permisos, materials fungibles,  reposicions,....

Han de coincidir les quantitats i els noms del sol·licitant que constin als pressupostos, als permisos, al projecte i a les factures.

Si la despesa subvencionable supera 5.000€ s’hauran d’aportar 3 pressupostos de proveïdors diferents.

Només seran subvencionables les inversions realitzades amb posterioritat a la data de l’acta de no inici de les inversions i efectivament pagades abans de l’acabament del termini concedit.

Un cop rebuda la sol·licitud amb la documentació complementària completa i correcta, se li assigna número d’expedient i es programa la visita d’inspecció tècnica de no inici d’obres. (si el sol·licitant ha començat la inversió, s’ha de proposar la denegació de l’ajut). A partir d’aquest moment ja es poden començar les obres o inversions sense que això impliqui cap compromís per part del Grup d’Acció Local.

Un cop acabades les inversions el beneficiari notificarà la finalització al Consorci, que ho verificarà:
la verificació material assegurarà l’existència real del bé objecte de comprovació o el seu ajust al projecte, la seva coincidència amb la justificació documental i totes les comprovacions que siguin necessàries (incloses les relatives a les previsions de generació o consolidació de llocs de treball).

La justificació documental de les inversions o despeses subvencionades haurà d’acreditar-se mitjançant els documents originals de les factures pagades, juntament amb els rebuts i amb els extractes bancaris que assegurin l’efectivitat del pagament (NO s’acceptaran justificants de pagament en metàl·lic, leasing o renting).

Aquesta justificació documental es complimentarà amb els permisos, inscripcions i registres i/o qualsevol altres requisits que siguin exigibles, segons el tipus d’inversió o despesa de que es tracti.

Quan no es justifiqui la totalitat de la inversió o despesa aprovada, l’expedient es certificarà amb la inversió o despesa realment justificada, a la que s’aplicarà el percentatge concedit.

El beneficiari assumeix, també les següents obligacions:

  • A executar el projecte aprovat en el lloc previst a l’expedient.
  • A mantenir el destí de les inversions i despeses objecte de l’ajut i el nivell d’ocupació previst, com a mínim durant 5 anys a partir de la resolució de concessió de l’ajut.
  • A facilitar al Grup, al Departament d’Agricultura, a la Intervenció General de la Generalitat, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, les visites d’inspecció i comprovació material i documental, fins els 5 anys posteriors a la percepció completa de l’ajut.
  • A donar publicitat de l'ajut obtingut d'acord amb la ordre de les bases reguladores de l'ajut.

Els ajuts concedits es faran públics a la web www.gencat.cat/agricultura/ajuts , fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 3.000 € es publicaran, a més, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Cal recordar que aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut que, destinat a la mateixa finalitat estigui finançat amb fons comunitaris, ja que el LEADER està finançat: un 57% pel Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya i un 43% pel fons FEADER de la Unió Europea.

 5.2.3 Tríptic Ajuts davant.jpeg

5.2.4 Tríptic Ajuts darrere.jpeg

Document Actions