ORDRE ARP/141/2018, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01).
RESOLUCIÓ ARP/2085/2018, de 3 de setembre, per la qual es convoquen els ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01) corresponents a l'any 2018.
 

ACTUALITZACIÓ

ORDRE ARP/50/2020, de 23 d'abril, per la qual s'acorda la continuació i es modifiquen terminis determinats prodeciments en matèria de subvencions del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació com a consequència de la declaració de l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19

S’estableix en les resolucions de concessió que la data límit per executar l’actuació aprovada (i pagar les despeses que se’n derivin) és el 30 de setembre de 2020.
 
Documentació justificativa que s'ha s'aportar:

Relació documentació certificació expedients

Sol·licitud de pagament de l'ajut

Declaració dels llocs de treball

Compte justificatiu*

Memòria justificativa

Llistat de control per a la contractació pública (només expedients públics)


*És possible que aquest document us produeixi error segons el navegador utilitzat, si us plau, descarregueu el document per visualitzar-lo correctament.